بهترین عکس های علمی سال ۲۰۱۵ (قسمت اول)

بهترین عکس های علمی سال ۲۰۱۵ (قسمت اول)

30 دسامبر, 2015 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

ﺭﻭﻳﺪاﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﻴﺮﺕ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ. از این رویداد ها می توان ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺭﻩ ی ﭘﻠﻮﺗﻮ, ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﺏ و ﻫﻮا ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻳﺲ و ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﻮﺷﻚ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را نام برد. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ ﺭﻭﻳﺪاﺩ ﻫﺎﻱ اﻣﺴﺎﻝ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺣﻴﺮﺕ اﻧﮕﻴﺰﻱ اﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺯﻳﺮ, ﺑﺎﻓﺖ های […]

نوشته بهترین عکس های علمی سال ۲۰۱۵ (قسمت اول) اولین بار در عصر تکنولوژی – تکرا پدیدار شد.

ﺭﻭﻳﺪاﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﻴﺮﺕ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ. از این رویداد ها می توان ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺭﻩ ی ﭘﻠﻮﺗﻮ, ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﺏ و ﻫﻮا ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻳﺲ و ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﻮﺷﻚ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را نام برد. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ ﺭﻭﻳﺪاﺩ ﻫﺎﻱ اﻣﺴﺎﻝ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺣﻴﺮﺕ اﻧﮕﻴﺰﻱ اﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺯﻳﺮ, ﺑﺎﻓﺖ های […]

نوشته بهترین عکس های علمی سال ۲۰۱۵ (قسمت اول) اولین بار در عصر تکنولوژی – تکرا پدیدار شد.

منبع مطلب ….

دیدگاه خود را وارد کنید.