ترک‌کار از سوی کارگران، دلیل عمده اختلافات کارگری و کارفرمایی

ترک‌کار از سوی کارگران، دلیل عمده اختلافات کارگری و کارفرمایی

7 آوریل, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

اخراج، جذب نیرو، تنزل پستی، ارتقای شغل و انقضای مدت قرارداد از موضوعات جاری بنگاه‌های اقتصادی در صنوف مختلف است که دلایل متعددی همچون نارضایتی کارگران از حقوق و مزایا، کارا نبودن کارکنان و نارضایتی کارفرمایان از عملکرد کارمندان دارد. باتوجه به مفاد قانون کار درخصوص مزایای پایان کار کارگران (سنوات) و نیز نظر به اینکه قانونگذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد کار دائم (غیرموقت) باشد و ترک کار کند، مزایای پایان کار (حق سنوات) به کارگر تعلق نخواهد گرفت.اخراج، جذب نیرو، تنزل پستی، ارتقای شغل و انقضای مدت قرارداد از موضوعات جاری بنگاه‌های اقتصادی در صنوف مختلف است که دلایل متعددی همچون نارضایتی کارگران از حقوق و مزایا، کارا نبودن کارکنان و نارضایتی کارفرمایان از عملکرد کارمندان دارد. باتوجه به مفاد قانون کار درخصوص مزایای پایان کار کارگران (سنوات) و نیز نظر به اینکه قانونگذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد کار دائم (غیرموقت) باشد و ترک کار کند، مزایای پایان کار (حق سنوات) به کارگر تعلق نخواهد گرفت.
منبع مطلب