ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﺩ ﻣﺎﺷﻴﻦ هاﻱ ﺗﺴﻼ ﺭﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﺩ ﻣﺎﺷﻴﻦ هاﻱ ﺗﺴﻼ ﺭﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

17 مارس, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﺩ ﻣﺎﺷﻴﻦ هاﻱ ﺗﺴﻼ ﺭﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ماشین های تسلا از جالیوانی های تقویت شده بهره مند می شوند.

ماشین های تسلا به عنوان ماشین های لوکس و مدرنی که قصد دارند ذهنیت بازار را درباره ی ماشین های الکتریکی تقویت کنند، باید بی نقص باشند؛ اما تا به حال اینطور نبوده است. به نظر می رسد که جالیوانی، یکی دیگر از موارد با اهمیت است که نقش بسزایی در انتخاب مردم دارد.
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﻼ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاﺭ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺪﻝ ﺭﻭﺩاﺳﺘﺮ ﺗﺴﻼ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺭا ﺩﺭ ﺫﻫﻦ اﻓﺮاﺩ تغییر داد. ﺗﺴﻼ ﻣﺪﻝ اﺱ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺎﺯﻩ اﻱ اﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻟﻮﻛﺲ ﺭا ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ و ﺗﺴﻼ ﻣﺪﻝ اﻳﻜﺲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ، ﺗﻼﺵ می ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺫﻫﻨﻴﺖ ﺗﺎﺯﻩ اﻱ را اﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺮاس اﻭﺭ اﺱ ﻳﻮ ﻭﻱ ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ. ﺗﺴﻼ ﻫﻤﻴﺸﻪ موارد ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺭا ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮاﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺟﺎﻟﻴﻮاﻧﻲ!
اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺎﻟﻴﻮاﻧﻲ، تقریبا ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻴﻨﻲ ﻭﻥ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭا ﺩاﺭﻧﺪ. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ارﻭﭘﺎﻳﻲ ﺩﻳﺮﺗﺮ اﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯاﻥ اﺯﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺣﺘﻲ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ اﮔﺰاﺗﻴﻚ ﻫﻢ اﺯ ﺟﺎﻟﻴﻮاﻧﻲ بهره می برند.
اما در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﻼ ، نمی توان جالیوانی مدل اس را کارامد دانست؛ و در دو مدل دیگر، جالیوانی به بدترین شکل تعبیه شده است. به ﻧﻆﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻼﻥ ﻣﺎﺳﻚ (مدیر تسلا موتورز) ﻋﻼﻗﻪ اﻱ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ در ﻃﻮﻝ ﺭاﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺭﺩ.

ﻛﻨﺴﻮﻝ ﺗﺎﺷﺪﻧﻲ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻋﻘﺐ ﺩﺭ مدﻝ اﺱ تسلا، که محل تعبیه ی جالیوانی است، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. این در حالیست که سایر خودرو سازان، برای طراحی این قسمت زمان زیادی را صرف می کنند، اما ماشین های تسلا که مملو از نوآوری هستند، از این مورد عقب مانده اند. جالیوانی ها در ماشین های تسلا از قابلیت خنک و گرم کردن برخوردارند، اما تکنولوژی جدیدی در آن بکار گرفته نشده است.

ﺗﺴﻼ ﻣﺪﻝ اﺱ از طراحی ویژه و منحصر به فردی برخوردار است، اما ایراد جالیوانی آن به یک مشکل قابل توجه تبدیل شده است. ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﻼ اﺯﻳﻦ ﻧﻘﺺ ﻧﺎﺭاﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻆﺮ می رسد ﻛﻪ ﺗﺴﻼ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺭا ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ایکس ﺑﺮطرف ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺟﺎﻟﻴﻮاﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺴﻼ ﻣﺪﻝ اﺱ ﺭا مشاهده می کنید؛ اما محفظه ی قرار دادن لیوان، قابل تنظیم است. .

ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺟﺎﻟﻴﻮاﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺴﻼ ﻣﺪﻝ اﺱ ﺭا مشاهده می کنید؛ اما محفظه ی قرار دادن لیوان، قابل تنظیم است. می توان با حرکت دادن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻤﻴﺪﻩ ای که به زیبایی طراحی شده اند، ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻥ ﻟﻴﻮاﻥ ﻓﺮاﻫﻢ کرد؛ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ می توان ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻲ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﻮاﻥ ﺑﺰﺭﮒ اﺯ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺭاﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮاﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

اما محفظه ی قرار دادن لیوان، قابل تنظیم است. می توان با حرکت دادن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻤﻴﺪﻩ ای که به زیبایی طراحی شده اند، ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻥ ﻟﻴﻮاﻥ ﻓﺮاﻫﻢ کرد؛ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ می توان ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻲ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﻮاﻥ ﺑﺰﺭﮒ اﺯ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺭاﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮاﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ. اما محفظه ی قرار دادن لیوان، قابل تنظیم است. می توان با حرکت دادن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻤﻴﺪﻩ ای که به زیبایی طراحی شده اند، ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻥ ﻟﻴﻮاﻥ ﻓﺮاﻫﻢ کرد؛ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ می توان ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻲ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﻮاﻥ ﺑﺰﺭﮒ اﺯ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺭاﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮاﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ..

تعداد زیادی از محفظه ی جالیوانی در ﺩﻭ ﺭﺩﻳﻒ صندلی عقب تسلا مدل ایکس تعبیه شده اند؛ به این ترتیب تسلا مدل ایکس به ترکیبی از مدل های مینی ون، اﺱ ﻳﻮ ﻭﻱ و اﺳﭙﺮﺕ تبدیل شده است. ناگفته نماند که جالیوانی های تسلا مدل ایکس که با لمس پنل، به راحتی پنهان شده و یا جدا می شوند، بخشی از طراحی اولیه ی این ماشین بوده اند. طراحی و فضای داخلی و خارجی تسلا مدل ایکس، به زیبایی یک اثر هنری است.
مدل ایکس، محدودیت ماشین های تسلا را از بین برده است، هرچند که روش های عرضه و ساخت آن به راحتی انجام نمی شود. در مجموع می توان تسلا مدل ایکس را یک ترکیب تاثیر گذار از تفکر دقیق به جزئیات دانست.

.

با عضویت در کانال رسمی تکرا در تلگرام از آخرین اخبار روز تکنولوژی مطلع باشید

.

منبع: techinsider


عصر تکنولوژی، تکرا

نوشته ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﺩ ﻣﺎﺷﻴﻦ هاﻱ ﺗﺴﻼ ﺭﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ اولین بار در عصر تکنولوژی – تکرا پدیدار شد.

Source: تکرا